Słownik pojęć - Synthos Agro

SŁOWNIK POJĘĆ NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH W OCHRONIE ROŚLIN

 • adiuwant – substancja pomocnicza znajdująca się w preparatach handlowych obok substancji czynnej lub też dodawana do cieczy użytkowej poprawiająca właściwości fizyczne cieczy użytkowej.
 • agrofag – niepożądany organizm (owad, bakteria, grzyb, nicień, chwast, wirus, gryzoń) szkodliwy dla roślin uprawnych. 
 • bakterioza – choroba roślin powodowana przez bakterie.
 • substancja czynna – biologicznie czynny składnik formy użytkowej środka ochrony roślin.
 • czynnik chorobotwórczy – czynniki biotyczne (grzyby, bakterie, wirusy) lub abiotyczne (fizjologiczne, niepasożytnicze) powodujące choroby roślin.
 • faza wzrostu rośliny – określony przedział czasowy we wzroście roślin
 • nazwa handlowa środka ochrony roślin – nazwa nadawana przez producenta
 • objawy chorobowe – objawy porażenia roślin przez czynnik chorobotwórczy
 • warstwa cieczy użytkowej – ilość środka ochrony roślin pozostająca na roślinie po jej opryskaniu i wyparowaniu kropli wody
 • zawiesina – ciecz użytkowa środka ochrony roślin składająca się z cząstek zawieszonych w cieczy, zwykle w wodzie lub oleju
 • znoszenie – powodowane wiatrem przemieszczanie się przemieszczanie się cieczy użytkowej środka ochrony roślin poza zamierzony obszar
 • żywiciel – organizm stanowiący pokarm dla sprawcy choroby , dla szkodnika
 • antidotum – substancja stosowana w celu zapobiegania skutkom zatrucia środkiem ochrony roślin
 • ciecz użytkowa – woda (lub olej), w której rozcieńczono środek ochrony roślin, przygotowana do opryskiwania
 • dawka – ilość środka ochrony roślin, określona w etykiecie, stosowana na roślinę lub powierzchnię upraw
 • fitotoksyczność – toksyczne działanie środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, dymów itp. na rośliny
 • fungicyd – środek grzybobójczy
 • herbicyd – srodek chwastobójczy
 • insektycyd – środek owadobojczy
 • infekcja – zakażenie, początek procesu chorobowego
 • karencja – liczba dni od ostatniego zabiegu opryskiwania środkiem ochrony roślin do zbioru owoców i warzyw przeznaczonych do konsumpcji
 • okres prewencji – okres zapobiegający zatruciu pszczół, zwierząt i ludzi
 • patogen – sprawca choroby rosliny ( grzyby, bakterie, wirusy )
 • prewencja – liczba godzin lub dni, w ciągu których pszczoły, zwierzęta domowe czy ludzie nie powinni stykać się z roślinami opryskiwanymi środkiem ochrony roślin
 • spadź – rosa miodowa

© 2017 Synthos. All rights reserved.