MIEDZIAN® 50 WP

Zawiera: 50% miedzi w postaci tlenochlorku miedzi. MIEDZIAN® 50 WP to środek grzybobójczy w formie proszku umożliwiającego sporządzenie zawiesiny wodnej wykazującej działanie powierzchniowe.

Zastosowanie: w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych, zapobiegawczo przed chorobami. MIEDZIAN® 50 WP przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 250 g, 500 g, 1,5 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 45 kg  

okres karencji: jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola szparagowa - 7 dni. Brzoskwinia, orzech włoski, orzech laskowy zatrwian tatarski – nie dotyczy.

 

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 - Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.Zebrać rozsypany produkt.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

MIEDZIAN ANIMACJA

CERTYFIKAT UPRAW EKOLOGICZNYCH

MIEDZIAN® EXTRA 350 SC

Zawiera: w 1 litrze środka 350 g miedzi w postaci tlenochlorku miedzi. MIEDZIAN® EXTRA 350 SC jest skoncentrowanym środkiem grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Charakteryzuje się działaniem powierzchniowym.

Zastosowanie: w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych, zapobiegawczo przed chorobami. MIEDZIAN® EXTRA 350 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l

okres karencji: jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola szparagowa - 7 dni. Brzoskwinia, orzech włoski, orzech laskowy zatrwian tatarski – nie dotyczy.

 

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 - dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 +P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 – Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

MIEDZIAN ANIMACJA

CERTYFIKAT UPRAW EKOLOGICZNYCH

© 2021 Synthos. All rights reserved.