Dom i ogród

 

W kategorii Dom i ogród znajdują się biocydy (preparaty biobójcze) oraz wybrane produkty z palety środków ochrony roślin.

Biocydy to środki zwalczające organizmy szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, materiałów pochodzenia naturalnego oraz materiałów wytworzonych. Służą do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania lub zwalczania szkodliwych organizmów, nie tylko w sposób biologiczny i chemiczny, ale też fizyczny czy mechaniczny. Do biocydów należą też środki higieniczne, dezynfekujące, konserwujące. Zadaniem tych substancji jest uniemożliwienie lub ograniczenie rozwoju szkodliwych organizmów odpowiedzialnych za stan fitosanitarny w pomieszczeniach mieszkalnych użyteczności publicznej, budynkach gospodarczych itp.

Wybrane produkty – środki ochrony roślin w ofercie DOM i OGRÓD to także FLORIS AE (środek owadobójczy) oraz STOPER GRZYBOBÓJCZY AE (środek grzybobójczy).


Uwaga: nieostrożne obchodzenie się ze środkami biobójczymi może być przyczyną poważnych zatruć. Należy więc ściśle stosować się do zaleceń podanych w etykiecie – instrukcji stosowania dołączonej do każdego produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

MUCHOZOL® na muchy i inne owady latające

Zawartość substancji czynnych: 0,51% cypermetryna (0,51 g/100 g), 0,04% esbiotryna (0,04 g/100 g). 


Preparat przeznaczony do zwalczania owadów latających w pomieszczeniach, zwłaszcza: much, komarów, os i innych.

 

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 200 ml, 400 ml
 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P391 Zebrać wyciek. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

MUCHOZOL® na osy i szerszenie

Zawartość substancji czynnych: 0,51% cypermetryna (0,51 g/100 g), 0,04% esbiotryna (0,04 g/100 g).

Preparat przeznaczony do likwidacji gniazd os i szerszeni.

 

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 300 ml

 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P391 Zebrać wyciek. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 5°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

MUCHOZOL® SPEED

Zawartość substancji czynnych: 0,51% cypermetryna (0,51 g/100 g), 0,04% esbiotryna (0,04 g/100 g)

Preparat jednorazowego użytku, przeznaczony do zwalczania owadów latających, zwłaszcza much i komarów, w pomieszczeniach. 

Działanie polega na całkowitym opróżnieniu i wypełnieniu pomieszczenia zawartością opakowania aerozolowego.

 

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 400 ml

 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P391 Zebrać wyciek. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

INSEKTOZOL® na karaluchy i inne owady biegające

Zawartość substancji czynnych: 0,1% permetryna (0,1 g/100 g), 0,2% d-trans-tetrametryna (0,2 g/100 g), 0,5% butotlenek piperonylu (0,5 g/100 g)

Preparat przeznaczony jest do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach, zwłaszcza: prusaków, karaluchów, pluskiew, mrówek faraona i innych.
 

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 300 ml

 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P391 Zebrać wyciek. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

FLORIS AE

Zawiera: 0,12% pyretryny.

Środek mszycobójczy w formie dyspensera aerozolowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc, w amatorskiej uprawie róż w ogrodach działkowych i przydomowych. Na roślinie działa wgłębnie.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 250 ml, 400 ml

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol.H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H304 – Połknięcie i dostanie przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła /iskrzenia /otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 - Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku  w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

STOPER GRZYBOBÓJCZY AE

Zawiera: tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 0,015% (0,15 g/kg).

Środek grzybobójczy w formie dyspensera aerozolowego o działaniu układowym do stosowania interwencyjnego w ochronie róż przed mączniakiem prawdziwym róży i czarną plamistością róży w uprawie amatorskiej w ogrodach działkowych i przydomowych. 

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 300 ml

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – nie dotyczy.

 

H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 -  W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne. P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.P391 – Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

MRÓWKOZOL® aerozol na mrówki

zawartość substancji czynnych: 0,1 % permetryna (0,1 g/100 g), 0,2 % d-trans-tetrametryna (0,2 g/100 g), 0,5 % butotlenek piperonylu (0,5 g/100 g). Preparat aerozolowy przeznaczony do zwalczania mrówek w pomieszczeniach mieszkalnych, zabudowaniach gospodarczych, garażach, sklepach, piekarniach, restauracjach. Forma aerozolowa wyposażona w specjalną obrotową rurkę pozwalającą wprowadzić preparat w trudno dostępne miejsca.
 

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 300 ml

 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P391 Zebrać wyciek. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

MRÓWKOZOL® GRAN na mrówki

zawartość substancji czynnych: 0,5 cypermetryny (0,5 g/100 g). Granulowany preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania mrówek przychodzących do budynków oraz w ich bezpośrednim otoczeniu (fundamenty, opaski, chodniki, ścieżki ogrodowe, place, podjazdy, parkingi), w tym również mrówek faraona.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: saszetka 100 g, 120 g, 300 g

 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. P102 Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania pyłu. P501      Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

MRÓWKOZOL® PŁYN na mrówki

zawartość substancji czynnych: 0,5% cypermetryna (0,5 g/100 g). Preparat owadobójczy w formie roztworu (mikroemulsja) do natychmiastowego użycia, przeznaczony do zwalczania mrówek i innych owadów biegających (karaluchy) i pełzających (rybiki cukrowe). Preparat można stosować w pomieszczeniach (domowych, biurowych, magazynach, piwnicach), na terenach przyległych do budynków (fundamenty) oraz na zewnątrz pomieszczeń: tarasy, balkony, podjazdy, chodniki, parkingi, garaże.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 650 ml

 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102      Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

KOMAREP ® na kleszcze i komary

zawartość substancji biologicznie czynnych: 19,5% N,N-dietylo-m-toluamid (19,5 g/100 g). Preparat w postaci aerozolu, skutecznie odstrasza komary i kleszcze od osiadania na narażonych na ukąszenie częściach ciała. Zabezpiecza przed ukąszeniem komara do 4 godz. od zastosowania; do 2,5 godz. od zastosowania całkowicie zabezpiecza przed atakiem kleszczy.
okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 90 ml

 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

KRETOSZOK

Odstraszacz kretów – generator dźwięków o zmiennej częstotliwości nadawanego sygnału. Chroniona powierzchnia może objąć obszar 2 koIisty 1000 m o średnicy do 36 m w zależności od rodzaju gleby i kondycji gryzoni. Urządzenie jest skuteczne również na myszy i nornice.

© 2017 Synthos. All rights reserved.